Теми дипломних робіт 2017/2018

Теми дипломних робіт за 2017/2018 навчальний рік.

 

Кафедра прикладної математики, спеціальність «прикладна математика»

 

Група МП61

 

АДАМЕНКО Вадим Олександрович

«М’яка посадка на Місяць»

«Soft landing on the Moon»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

БАБИЧ Олександр Євгенович

«Побудова інтерпретуємої регресійної моделі, отриманої за даними пасивних спостережень»

«Development of an interpretable regression model derived from passive observations»

Керівник диплому: професор Кізілова Н.М.

 

ВЕРЕЩАГІНА Юлія Євгенівна

«Системи Чебишова та їх застосування в теорії керування»

«Chebyshev systems and their application in the control theory»

Керівник диплому: доцент   Ігнатович С.Ю.

 

КАСЕНКОВА Анастасія Ігорівна

«Способи обчислення основних характеристик багатовимірних афінних занурень»

«Methods for calculating basic characteristics of multidimensional affine immersions»

Керівник диплому: старший викладач Шугайло О.О.

 

ЛАМПЕКА Аліса Єгорівна

«Фільтрація рідини у кусочно-однорідному пористому середовищі»

«Liquid flow through piecewise homogeneous porous media»

Керівник диплому: доцент Пославський С.О.

 

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена Анатоліївна

«Розв’язок задачі позиційного синтезу для однієї робастної тривимірної системи»

«On feedback synthesis for one robust    three-dimensional system»

Керівник диплому: доцент Ревіна Т.В.

 

НЕДОСТУП Сергій Володимирович

«Чисельне розв’язання лінійного диференціально-алгебраїчного рівняння нейтрального типу»

«Numerical solution for a neutral linear differential-algebraic equation»

Керівник диплому: доцент Півень О.Л.

 

ПІВНЕНКО Ганна Віталіївна

«Min-проблема моментів в задачах керування на підпростір»

«Min-problem of moments in control problems on a subspace»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

ПОТУРОЄВА Анна Сергіївна

«Застосування згортувальних нейронних мереж для прогнозування часових рядів в прикладних задачах»

«Application of convolutional neural networks for prediction time series in applied problems»

Керівник диплому: доцент Бархаєв П.Ю.

 

СМИРНОВА Євгенія Олегівна

«Застосування нейронних мереж для вирішення диференціальних рівнянь»

«Application of neural networks for solving differential equations»

Керівник диплому: доцент Бархаєв П.Ю.

 

ФЕДОРЧЕНКО Анна Дмитрівна

«Неявні різницеві рівняння вищого порядку»

«Higher order implicit difference equations»

Керівник диплому: доцент Півень О.Л.

 

ХАРЧЕНКО Інна Олександрівна

«Задачі керування для пласких систем»

«Control problems for flat systems»

Керівник диплому: доцент   Ігнатович С.Ю.

 

ЦАРЕВСЬКА Анастасія Василівна

«Рішення задачі швидкодії для лінійної системи у випадку потрапляння на підпростір»

«Time-optimal problem solution for linear systems in the case of getting on a subspace»

Керівник диплому: професор   Коробов В.І.

 

 

Група ММ61

 

БУГЕРЧУК Христина Юріївна

«Структура стаціонарного вихору із закруткою»

«Structure of the stationary vortex with swirl»

Керівник диплому: доцент Пославський С.О.

 

ЗАХАРЧЕНКО Микола Станіславович

«Чисельне дослідження шуму біротатівного гвинта»

«Numerical study of the noise of a counter-rotating open rotor»

Керівник диплому: доцент Руднєв Ю.І.

 

МАЗУРЕНКО Юрій Євгенійович

«Визначення власних частот коливань нескінченно довгого товстостінного циліндру за допомогою методу скінченних різностей»

«Determination of the eigen frequencies of an infinitely long thick-walled cylinder using the finite difference method»

Керівник диплому: професор  Ромашов Ю.В.

 

Кафедра фундаментальної математики, спеціальність «математика»

 

Група М161

 

БАХТИЗІНА Дар’я Олександрівна

«Задача Коші для лінійного неоднорідного диференційного рівняння у банаховому просторі з правою частиною нульового експоненціального типу»

«Cauchy problem for a linear nonhomogeneous differential equation in a Banach space with zero exponential type right side»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

БІЛОУСОВА Валерія Максимівна

«Викиди кривини випадкових кривих»

«Ejections of the curvature of the random curves»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

БОНДАРЕНКО Анастасія Едуардівна

«Застосування визначників нескінченного порядку для знаходження розв’язків лінійних різницевих рівнянь»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

БОРОЗНЯК Руслан Олександрович

«Диференціальні оператори нескінченного порядку у просторі швидко спадаючих функцій»

«Infinite order differential operators in the Schwartz space»

Керівник диплому: доцент Гефтер С.Л.

 

ГАЙДАМАКА Юрій Валентинович

«Кластерний аналіз взіємодії генів з використанням математичних бібліотек Python»

«Using Python mathematical libraries for cluster analysis of gene interactions»

Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

ГОЛОВНЯ Вікторія Володимирівна

«Математичні методи виявлення ліній і смуг на цифрових зображеннях»

«Mathematical methods for detecting lines and strips on digital images»

Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

ГУЗІНА Неоніла Олександрівна

«Майларові трубки»

«Mylar tubes»

Керівник диплому: професор Горькавий В.О.

 

ЗВЯГІНА Дар’я Михайлівна

«Розподіл геометричних характеристик рухомих випадкових поверхонь»

«Distribution of geometric characteristics of moving random surfaces»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

 

КАРПЕНКО Ірина Миколаївна

«Про субгармонічні функції в крузі, що зростають при наближенні до межі»

«On subharmonic functions in the disc growing near  the boundary»

Керівник диплому: професор Фаворов С.Ю.

 

КУЗНЕЦОВ Євгеній Олександрович

«Даугаветівські центри та ультрастепені операторів»

«Daugavet centers and ultrapowers of operators»

Керівник диплому: професор Кадець В.М.

 

ЛИТОВЧЕНКО Юлія Сергіївна

«Задача кластеризації об’єктів з матричним описом»

«The problem of clustering objects with matrix description»

Керівник диплому: доцент Кабалянц П.С.

 

ПРИЙМАК Антон Антонович

«Асимптотична поведінка хвилі розрідження для ланцюжка Тоди»

«Asymptotical behavior of the rarefaction wave for the Toda lattice»

Керівник диплому: професор Єгорова І.Є.

 

ТАРАН Валерія Едуардівна

«Метод Седенко доведення єдиності розв’язку деяких класів диференційних рівнянь в часткових похідних»

«Sedenko’s method of the proof of uniqueness of solution some classes  PDE»

Керівник диплому: доцент Щербіна О.С.

 

ФЕДОРИШИНА Катерина Федорівна

«Система диференціальних рівнянь з загаюваннями, що описує динамічну модель у вірусології»

«System of differential equations with delays, which describes a dynamical model in virology»

Керівник диплому: доцент Резуненко О.В.

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА Анастасія Ігорівна

«Викиди двовімірних випадкових поверхонь»

«Ejections of the two-dimensional random surfaces»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.

 

Кафедра теоретичної і прикладної інформатики, спеціальність «комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

МФ61

 

БОРЗЕНКОВ Андрій Ігорович

«Виявлення властивостей топологічних фігур на реальних даних» «Topological feature extraction on real world data»Керівник диплому: доцент Доля П.Г.

 

БУНЧУК Олександра Андріївна

«Розробка та тестування потокових стратегій для віртуальної реальності» «Design and tests of streaming strategies for Virtual Reality»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ГІБЛОВ Артем Олександрович

«Розробка методики використання навчання з підкріпленням та керування сучасними мережами»

«Development of  Method of Reinforcement Learning Usage and Control of Modern Networks»

Керівник диплому: професор Руккас К.М.

 

ДЕДОВА Євгенія Віталіївна

«Порівняльний аналіз ефективності методів системного тестування в інструментальних засобах Gatling та JMeter»

«Comparative analysis of the system testing productivity in Gatling and JMeter tools»

Керівник диплому:  доцент Зарецька І.Т.

 

ЖДАНЕНКО Павло Олегович

«Розробка прототипу оцінювання  для  якості виконання робіт розробниками в компаніях, що використовують гнучкі методології» «Developing the prototype for estimating the quality of the work performed by developers in companies with agile methodologies»

Керівник диплому:  доцент Владимирова М.В.

 

ЗАРЕЧЕНСЬКИЙ Станіслав Вадимович

«Підвищення швидкості навчання багатошарового персептрона з використанням паралельних обчислень»

«Increase the learning speed of a multilayer perceptron by means of parallel computations»

Керівник диплому:  професор Фролов В.В.

 

ЗАХАРЕВИЧ Михайло Сергійович

«Імітаційне моделювання комунікаційних процесів у соціальних мережах»«Simulation of communication processes in social networks»Керівник диплому:  професор Жолткевич Г.М.

 

КУЗЯЄВА Тетяна Сергіївна

«Розумний інтернет-речей для мобільності»

«Smart IoT for Mobility»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

МАКАРЕНКО Євгенія Олександрівна

«Аналіз якісної поведінки часових рядів, що описують кардіоритми»«Analysis of qualitative behavior of  time series describing cardio-rigthms»Керівник диплому:  доцент Бархаєв П.Ю.

 

ОДИНЮК Тетяна Олександрівна

«Розпізнавання профілю поверхні по плоскому зображенню за допомогою нейронних мереж»

«Recognition of surface profile by flat image using neural networks»

Керівник диплому:   професор Фролов В.В.

 

ОРЕЛ Ярослав Валерійович

«Застосування навчання з підкріпленням для задач розумного будинку»

«Reinforcement learning application for smart home»

Керівник диплому: викладач Матвієнко Т.В.

 

ПІДЛІСНИЙ Микола Андрійович

«Моделювання точок мерехтіння на рухомих випадкових поверхнях»«Modeling of twinkling  points on moving surfaces» Керівник диплому:  доцент Лисиця В.Т.

 

ПОЛУПАН Владислав Сергійович

«Оцінювання якості виконання робіт розробниками в компаніях, що використовують гнучкі методології»

«Estimating the quality of the workperformed by developers in companies with agile metodologies»

Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

ПРОЦЕНКО Владислав Сергійович

«Моделювання складних динамічних систем та реалізація прототипу на прикладі задач популяційної динаміки»

«Modeling and prototyping of the complex dynamic system of the example of population dynamics»

Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

РУДЕНКО Євген Володимирович

«Моделювання та реалізація прототипу системи планування розробки програмних проектів»«Modeling and implementation of the software development planning system prototype» Керівник диплому: доцент Владимирова М.В.

 

СОБОЛЬ Віктор Андрійович

«Синтез структур нейронних мереж із застосуванням генетичних алгоритмів»

«Synthesis of neural network structures using genetic algorithm»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ФЕДЧЕНКО Владислав Володимирович

«Онлайн навчання політики кешування»

«Online learning of Caching Policies»

Керівник диплому:  доцент Кабалянц П.С.

 

ФОМІНА Інна Вікторівна

«Аналіз впливу архітектури штучних нейронних мереж на точність апроксимації функції однієї змінної»

«Analysis of the influence of the architecture of artificial neural networks on the accuracy of the approximation of the function of one variable»

Керівник диплому: професор Фролов В.В.

 

ШВЕЦЬ Володимир Сергійович

«Порівняльний аналіз ефективності технологій GraphQL та Rest framework у процесі розробки»

«Comparative analysis of the effectiveness of GraphQL and Rest framework technologies in the development process»

Керівник диплому: професор Жолткевич Г.М.

 

ШТЕПА Інна Олександрівна

«Принципи моделювання випадкових поверхонь: розподіл геометричних характеристик»

«Principles of modeling of random surfaces: distribution of geometrical characteristics»

Керівник диплому: доцент Лисиця В.Т.