Положення про факультет

Наказ Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
№ 1101-1/273 від 02 липня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про факультет математики і інформатики

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Це положення визначає основні напрямки і принципи діяльності факультету математики і інформатики (далі за текстом Факультет).

І. Загальні положення

1.1. Факультет є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі за текстом Університет), що утворений для організації освітньої діяльності з підготовки фахівців ступенів (рівнів) «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за напрямами “Математика”, “Прикладна математика”, “Механіка”, «Інформатика» та спеціальностями “Математика”, “Прикладна математика”, «Інформатика», «Теоретична та прикладна механіка», а також аспірантів і докторантів за спеціальностями “Математичний аналіз”, “Диференціальні рівняння”, “Математична фізика”, “Геометрія і топологія”, “Алгебра і теорія чисел”, “Механіка рідини, газу та плазми”, “Математичне моделювання та обчислювальні методи” (фізико- математичні і технічні науки), “Інформаційні технології”.

1.2. Факультет об’єднує зусилля кафедр, їх філій в НДІ та на виробництві, підприємств-об’єктів виробничих практик і стажування студентів у вирішенні завдань, визначених цим положенням.

1.3. Діяльність факультету здійснюється відповідно до законодавства, Статуту Університету, інших документів, що регулюють освітню діяльність та цього положення.

1.4. Факультет безпосередньо підпорядкований ректорові Університету.

1.5. Факультет має печатку, штамп і емблему.

II. Завдання факультету

Основними завданнями Факультету є:

2.1. Організація освітнього процесу за ліцензованими напрямами і спеціаль- ностями.

2.2. Організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів.

2.3. Участь у формуванні бюджету структурних навчальних підрозділів університету.

2.4. Організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому по- рядку навчально-методичних комплексів матеріалів відповідних спеціаль- ностей, спеціалізацій і дисциплін.

2.5. Аналіз поточної та підсумкової успішності студентів.

2.6. Участь у формуванні показників державного замовлення з підготовки фахівців.

2.7. Участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідної галузі знань.

2.8. Організація державної атестації студентів згідно плану підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

2.9. Організація семінарів і конференцій з питань науки, навчального та науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.10. Підготовка аспірантів і докторантів.

2.11. Організація навчальних та виробничих практик студентів, їх стажування в науково-дослідних, освітніх установах та на виробництві, у тому числі і за кордоном.

2.12. Участь у роботі приймальної комісії університету.

2.13. Сприяння працевлаштуванню випускників, аналіз і забезпечення відпо- відності змісту освіти потребам виробництва.

2.14. Участь в організації підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників.

2.15. Підготовка в установленому порядку фахівців з присудженням науко- вих ступенів.

III. Структура факультету

3.1. До складу Факультету входять

3.1.2. кафедра фундаментальної математики, основним завданням якої є підготовка фахівців за спеціальністю “Математика”, провадження наукової та методичної діяльності, а також забезпечення викладання на високому рівні математичних дисциплін на інших спеціальностях факультету;

3.1.2. кафедра прикладної математики, основним завданням якої є підготовка фахівців за спеціальностями “Прикладна математика” і “Теоретична та прикладна механіка”, провадження наукової та методичної діяльності, а також забезпечення викладання на високому рівні математичних дисциплін на інших спеціальностях факультету;

3.1.3. кафедра теоретичної і прикладної інформатики, основним завданням якої є підготовка фахівців за спеціальністю “Інформатика”, провадження наукової та методичної діяльності, а також забезпечення викладання на високому рівні дисциплін, що спрямовані на формування у студентів інших спеціальностей факультету компетенцій щодо використання інформаційних технологій у відповідності до професійних задач;

3.1.4. кафедра вищої математики та інформатики, основним завданням якої є забезпечення підготовки у галузях математики і інформатики на інших факультетах Університету, провадження наукової та методичної діяльності;

3.1.5. навчальні і науково-дослідні лабораторії та навчально-наукові бази.

3.2. Органом громадського самоврядування факультету є збори трудового колективу факультету.

3.3. Робочим органом управління Факультетом є деканат, до складу якого входять декан, його заступники.

3.4. У структурі факультету за рішенням Вченої ради Університету за поданням ректора з урахуванням пропозицій Вченої ради Факультету можуть утворюватись підрозділи з фахової підготовки студентів.

IV. Керівництво Факультету

4.1. Керівництво Факультетом здійснює декан, який обирається Вченою радою Університету строком на 5 років з урахуванням пропозицій Факультету. Ректор укладає з деканом Факультету контракт. Декан не може перебувати на цій посаді більш як два строки.

4.2. Декан Факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

4.3. Декан Факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження декана Факультету визначаються розділом V цього положення.

4.4. Заступники декана приймаються на роботу та звільняються з неї ректором університету за поданням декана Факультету, за погодженням з органами студентського самоврядування Факультету.

V. Повноваження керівництва Факультету

5.1. Відповідно до Статуту Університету керівництво усіма видами діяль- ності Факультету здійснює декан Факультету.

5.2. У межах своїх повноважень, що витікають із завдань Факультету, декан видає розпорядження, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу Факультету та несе персональну відповідальність за їх виконання. Розпорядження декана Факультету можуть бути скасовані ректором, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету.

5.3. При декані, як дорадчий орган, утворюється навчально-методична комісія, що вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу та забезпечує своєчасне коригування навчальних планів і програм, що затверджуються Вченою радою Університету.

5.4. Факультет має право на прийняття самостійних рішень у межах повноважень, визначених чинним законодавством та Статутом університету.

VI. Функції декана Факультету

Декан організовує роботу Факультету, зокрема він:

6.1. Розробляє та впроваджує освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми та робочі навчальні плани за ліцензованими напрямами підготовки фахівців та спеціальностями з урахуванням спеці- алізацій.

6.2. Організовує та координує навчальну роботу, впровадження прогресив- них технологій і форм навчання.

6.3. Бере участь у розподілі коштів загального та спеціального фондів між кафедрами факультету, що залучені для підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

6.4. Організовує та координує розробку навчальних програм дисциплін.

6.5. Організовує розробку графіків навчального процесу за всіма формами навчання та контролює їх дотримання.

6.6. Бере участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів усіх форм навчання.

6.7. Забезпечує складання розкладу заліків та екзаменів і контролює його дотримання.

6.8. Допускає студентів до складання заліків та екзаменів.

6.9. Організовує облік успішності студентів і слухачів, відвідування ними занять, аналізує навчальну інформацію та розробляє спільно із навчально- науковими центрами заходи щодо вдосконалення освітнього процесу.

6.10. Організовує роботу стипендіальної комісії Факультету.

6.11. Бере участь у заходах щодо матеріального стимулювання успішного навчання студентів.

6.12. Організовує і проводить спільно з навчальними і науковими підрозділами Університету навчальні та виробничі практики, навчання студентів суміжним професіям із видачею відповідних документів встановленого державного зразка.

6.13. Організовує атестацію студентів за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

6.14. Готує проекти наказів про призначення стипендій, про допуск студентів до складання атестаційних екзаменів, про захист дипломних робіт, про переведення студентів з курсу на курс, про відрахування студентів тощо.

6.15. Бере участь у підготовці проектів наказів про надання студентам можливості навчатися за індивідуальними графіками і навчальними планами.

6.16. Координує підготовку та сприяє виданню навчально-методичного забезпечення.

6.17. Підбирає та комплектує спільно з навчальними і науковими підрозділами Університету склад науково-педагогічних працівників для забезпечення освітнього процесу.

6.18. Бере участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

6.19. Розробляє та реалізує спільно з навчальними і науковими підрозділами Університету заходи щодо поліпшення професійної майстерності фахівців.

6.20. Бере участь у роботі приймальної комісії Університету.

6.21. Організовує та проводить спільно з навчальними і науковими підрозділами університету та навчальним відділом Університету профорієнтаційну роботу серед молоді.

6.22. Планує, організовує і проводить засідання навчально-методичної комісії, Вченої ради Факультету, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів, наукових конференцій тощо.

6.23. Організовує спільно з навчальними і науковими підрозділами Університету роботу зі старостами та кураторами академічних груп з питань успішності і навчальної дисципліни студентів.

6.24. Організовує та проводить культурно-виховну роботу серед студентів.

6.25. Організовує та проводить олімпіади за спеціальностями, предметні олімпіади в рамках Всеукраїнських олімпіад студентів.

6.26. Організаційно забезпечує участь студентів Факультету в конкурсах, грантах, наукових дослідженнях.

6.27. Організаційно забезпечує участь студентів Факультету в загально- університетських культурно-масових та спортивних заходах.

6.28. Організаційно забезпечує участь студентів Факультету в науковій та інноваційній діяльності кафедр, Факультету, Університету.

VII. Взаємодія Факультету з іншими підрозділами Університету

7.1. Деканат як робочий орган управління Факультетом організаційно й функціонально підпорядковується декану Факультету та навчальному відділу Університету, які координують діяльність деканату і Факультету.

7.2. Здійснюючи свою діяльність, Факультет співпрацює з:

7.2.1. навчальними і науковими підрозділами, центрами, кафедрами і філіями кафедр;

7.2.2. науково-дослідними інститутами, факультетами, центрами та іншими підрозділами Університету;

7.2.3. науково-дослідними інститутами НАН України;

7.2.4. підприємствами, діяльність яких потребує фахівців зі спеціальностей, за якими здійснює підготовку Факультет.

7.3. У процесі взаємодії з різними підрозділами Університету деканат Факультету отримує і надає необхідну інформацію з питань, пов’язаних зі своєю діяльністю.

VIII. Вчена рада факультету

8.1. Вчена рада Факультету є колегіальним органом Факультету. Вчену раду Факультету очолює її голова, який обирається згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і Статутом Університету.

8.2. Склад і повноваження Вченої ради Факультету визначаються Вченою радою Університету відповідно до Статуту Університету.

IX. Органи громадського самоврядування Факультету

9.1. Органом громадського самоврядування Факультету є збори (конфе- ренція) трудового колективу Факультету, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті.

9.2. Порядок скликання органу громадського самоврядування Факультету та його діяльності визначається Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

9.3. В органі громадського самоврядування Факультету повинні бути представлені всі категорії працівників Факультету та виборні представники з числа осіб, які навчаються на Факультеті. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники Факультету і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

9.4. Збори (конференція) учасників освітнього процесу Факультету скликаються не рідше одного разу на рік.

9.5. Орган громадського самоврядування Факультету:

9.5.1. оцінює діяльність керівника Факультету;

9.5.2. затверджує річний звіт про діяльність Факультету;

9.5.3. подає ректору пропозиції щодо відкликання з посади декана з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;

9.5.4. обирає виборних представників до Вченої ради Факультету;

9.5.5. обирає делегатів до конференції трудового колективу Університету.

X. Відповідальність Факультету

10.1. Відповідальність Факультету реалізується через відповідальність декана, його заступників, завідувачів кафедр, інших працівників Факультету, що визначається у їх посадових інструкціях.